ผู้บริโภค

ผู้บริโภคคืออะไร:

ผู้บริโภค คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ คนที่ซื้อสินค้า คนที่ กิน

บุคคลใดก็ตามที่มีกำลังซื้อนั่นคือสามารถซื้อของบางอย่างในเชิงเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของหนังสือมอบอำนาจ

มีผู้บริโภคหลายประเภทด้วยกันคือ บริษัท และ บริษัท สินค้าอุปโภคบริโภคที่รับผิดชอบในการระบุโปรไฟล์ที่เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาเสนอสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่มีศักยภาพให้ได้มากที่สุด "พลิก" เศรษฐกิจของประเทศ

ที่เรียกว่า " ผู้บริโภคที่ใส่ใจ " คือบุคคลหรือ บริษัท ที่ใช้ทรัพยากร (ผลิตภัณฑ์และบริการ) อย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมนุษย์และสุขภาพสัตว์ ผู้บริโภคที่ใส่ใจคือผู้รู้แหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขของกำลังคนที่ผลิตสินค้านั้นโดยคำนึงถึงแรงงานสัมพันธ์ของ บริษัท ที่จัดหาผลิตภัณฑ์เมื่อซื้อหรือไม่ ตัวอย่างเช่นผู้บริโภคที่ใส่ใจไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายกับพนักงาน

การคุ้มครองผู้บริโภค คือการกระทำของผู้บริโภคบุคคลที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะซื้อแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นตัวแทนของการซื้อมากเกินไปโดยบุคคล

เป็นเรื่องปกติใน บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "การสนับสนุนผู้บริโภค" หรือที่เรียกว่า SAC ("การบริการลูกค้า" หรือ "การบริการลูกค้า") นี่คือวิธีการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและ บริษัท ที่ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและข้อมูลแก่ลูกค้าขั้นสุดท้าย

ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ผลิตอาหารของตัวเองต้องล่าและกินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อความอยู่รอด

ห่วงโซ่อาหารประกอบด้วยวัฏจักรต่อไปนี้: ผู้ผลิตผู้บริโภคขั้นต้น (สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร) ผู้บริโภครองและผู้บริโภคระดับอุดมศึกษา (ที่กินเนื้อเป็นอาหารหรือกินไม่เลือก)

การคุ้มครองผู้บริโภค

ประมวลกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคของบราซิล (CDC) เป็นชุดของกฎหมายและข้อบังคับที่คุ้มครองและรับประกันสิทธิผู้บริโภค

รหัสของการคุ้มครองผู้บริโภคถูกสร้างขึ้นตามกฎหมายฉบับที่ 8, 078 ลงวันที่ 11 กันยายน 1990 ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภค