Ex positis

Expositis คืออะไร:

Ex positis คือการแสดงออกของภาษาละตินซึ่งหมายถึง " จากสิ่งที่ได้กำหนดไว้ ", " จากสิ่งที่จัดตั้งขึ้น " หรือ " สิ่งที่ได้รับการตัดสิน "

นี่คือการแสดงออกที่ใช้เป็นหลักในเวทีทางกฎหมายเป็นวลีข้อสรุปหลังจากการนำเสนอชุดของการขัดแย้ง

ในข้อความที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตัดสินตัวอย่างเช่นหลังจากการนำเสนอข้อโต้แย้งการป้องกันหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีในกรณีเฉพาะการแสดงออก ex positis กำหนดว่า และนำเสนอ "

มีความแตกต่างของนิพจน์ ex positis ขึ้นอยู่กับสาเหตุหรือบริบท ตัวอย่าง : " ex positis et ipso facti " (ซึ่งหมายถึงเทียบเท่ากับ "สิ่งที่เปิดเผยคือความเป็นจริง")