สมดุล

ยอดคงเหลือคืออะไร:

ดุลยภาพเป็นคำนามที่เป็นชายซึ่งหมายถึงความสามัคคีความมั่นคงความแข็งแกร่ง มันเป็นสถานะของสิ่งที่กระจายตัวตามสัดส่วน

การแสดงออก "ในความสมดุล" หมายถึงการทำให้สมดุลและการถ่วงดุล "อยู่ในสมดุล" หมายถึงการยึดมั่นในการยึดมั่นใน

ในความหมายที่เป็นรูปธรรมความสมดุลหมายถึงความรอบคอบความพอประมาณความยับยั้งชั่งใจการควบคุมตนเอง

สมดุลทางอารมณ์

ความสมดุลทางอารมณ์คือการควบคุมความคิดและการกระทำทั้งหมดที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ มันเป็นความสามารถในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและมีการควบคุมความรู้สึกและปฏิกิริยาตอบสนองอย่างสมบูรณ์

การมีความสมดุลทางอารมณ์คือการมีความชัดเจนและเชี่ยวชาญในการออกจากสถานการณ์ที่มีปัญหาเพื่อจัดการกับความทุกข์ยากพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นในวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้การหาวิธีการในการแก้ปัญหาใด ๆ ความสมดุลทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จทั้งในครอบครัวและในชีวิตการทำงาน

จุดคุ้มทุน

จุดคุ้มทุนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางบัญชีที่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบปริมาณการขายที่จำเป็นในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่และผันแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้

จุดคุ้มทุนหมายถึงการเรียกเก็บเงินรายเดือนขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย (คงที่และผันแปร) ข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ความมีชีวิตขององค์กรหรือความเพียงพอของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับตลาด

ดูเพิ่มเติมที่

  • การควบคุมอารมณ์