longanimity

ความอดกลั้นคืออะไร:

Longanimity เป็นคำนามของผู้หญิงในภาษาโปรตุเกสและกำหนดคนที่มีคุณสมบัติ หรือคุณภาพของความยิ่งใหญ่ของจิตใจ คนที่ กล้าเผชิญกับความยากลำบากในการสนับสนุนใครบางคน คำนี้เกี่ยวข้องกับการแสดง ความใจดีหรือมีน้ำใจ

ความอดทนอย่างสุดขีดที่จะทนต่อความผิดการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งความทุกข์ทรมานอาจเป็นตัวอย่างของความทุกข์ทรมานที่ยาวนาน

ความหมายของคำที่มาจากภาษาฮิบรูฟรีคือ "ช้าไปสู่ความโกรธ" หมายถึงคนที่ใช้เวลาในการเข้าสู่ความโกรธความโกรธหรือความโกรธเคือง ในการแสดงออกในภาษากรีก ( makrothymía ) ตัวอักษรหมายถึง "ความยาวของวิญญาณ"

ทนทุกข์ทรมานนานในพระคัมภีร์

Longsuffering เป็นคุณลักษณะที่ได้รับการปกป้องในหลักคำสอนของคริสเตียนผ่านพระคัมภีร์มีอยู่ในหลายข้อและตำราทางศาสนา

ความอดกลั้นยาวนานเป็นคุณธรรมของผู้ที่มีน้ำใจและใจดีผู้ที่เชื่อและมีศรัทธาในพระเจ้าเพื่อช่วยแก้ปัญหาของพวกเขา

ตามคำสอนของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล ความอดกลั้นยาวนาน (บุคคลที่ปฏิบัติ " ความอดกลั้นของพระเจ้า ") อาจปรากฏแก่คนอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วใช้ความฉลาดและปัญญาเพื่อแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้ กำลังกายหรือในลักษณะที่ไม่มีเหตุผล

ในความเป็นจริงสำหรับหลักคำสอนของคริสเตียนการขาดความอดกลั้นเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อการแพ้และความรุนแรงในมนุษยชาติ

ในตอนหนึ่งของทางเดินของพระคัมภีร์ไบเบิลในกาลาเทีย 5:22 การอธิบายความยาวนั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของ ผลของวิญญาณ แม้ว่าการแปลบางอย่างจะพูดถึงความอดทนมากกว่าการอดทนนาน

ความอดกลั้นและความเมตตากรุณา

ความอดทนและความเมตตาที่ยาวนานมีความสัมพันธ์ภายในคำสอนของพระเจ้า ความอดทนในการเผชิญกับปัญหาหรือการบาดเจ็บนั้นเป็นลักษณะของความอดทนในขณะที่ความเมตตาคือการกระทำที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

เป็นที่คาดหวังว่าคนที่ใจดีจะทำความดีหรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่มีการอ้างสิทธิ์ตอบแทน