ข้อความทางวิทยาศาสตร์

ข้อความวิทยาศาสตร์คืออะไร:

ข้อความทางวิทยาศาสตร์ คือการ ผลิตที่ เป็นข้อความบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ เข้าใกล้แนวคิดหรือทฤษฎีบางอย่าง ขึ้นอยู่กับ ความรู้ ทาง วิทยาศาสตร์ ผ่าน ภาษาวิทยาศาสตร์

ตามรากศัพท์ของข้อความคำที่มาในคำกริยาในละติน texere ซึ่งหมายถึงการสาน ด้วยวิธีนี้มันเป็นไปได้ที่จะยืนยันว่าข้อความประกอบด้วยการกระทำของการเข้าร่วมคำสร้างข้อความที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเนื้อหาบางประเภทไปยังผู้อ่าน

ดังนั้นภาษาที่ใช้ในข้อความจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์หรือผู้อ่านที่เขียน ดังนั้นข้อความทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาวิทยาศาสตร์เฉพาะกับชุมชนที่เฉพาะเจาะจง ภาษาจะต้องมีวัตถุประสงค์ไม่ให้มีที่กำกวม ในข้อความทางวิทยาศาสตร์ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสุนทรียภาพเช่นเดียวกับในบทกวีตัวอย่าง

บ่อยครั้งที่ข้อความทางวิทยาศาสตร์แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากประสบการณ์บางประเภทและมีเป้าหมายเป็นองค์ประกอบอื่น ๆ ของชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สนใจโดยวัตถุประสงค์เดียวกันของการศึกษา

บทความหรือตำราทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบางอย่างซึ่งในบราซิลกำหนดโดย ABNT (NBR 6022) มาตรฐานเหล่านี้นำเสนอมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบเลขหน้าการอ้างอิงเชิงอรรถอ้างอิงบรรณานุกรม ฯลฯ

ในภาษาอังกฤษนิพจน์ "ข้อความวิทยาศาสตร์" แปลโดย บทความวิทยาศาสตร์

ลักษณะของข้อความทางวิทยาศาสตร์

บ่อยครั้งที่การอ่านข้อความทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในข้อความ ดังนั้นข้อความทางวิทยาศาสตร์มักจะต้องอ่านก่อนหน้าของข้อความอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา

ตำราทางวิทยาศาสตร์มีความเฉพาะเจาะจงและมุ่งเน้นที่เนื้อหา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อความที่ต้องการความสนใจอย่างมากในขณะที่อ่านเพราะมันนำเสนอภาษาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง

ตัวอย่างเช่นข้อความทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเป็นข้อความที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ของภาวะโลกร้อนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยนำเสนอข้อมูลและแนวคิดที่ชัดเจน ในทำนองเดียวกันมันยังสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยให้ได้ข้อสรุปในเรื่องที่สงสัย

โครงสร้างของข้อความทางวิทยาศาสตร์

งานทางวิทยาศาสตร์หรือบทความประกอบด้วยข้อความทางวิทยาศาสตร์มีโครงสร้างที่กำหนด มันประกอบด้วยส่วนนอกและส่วนด้านใน ส่วนเหล่านี้อาจมีองค์ประกอบที่เป็นข้อความข้อความและโพสต์ข้อความ

ส่วนภายนอกของงานประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นข้อความเช่นปกเท่านั้น ส่วนด้านในยังมีส่วนประกอบที่เป็นข้อความล่วงหน้าเช่นใบปะหน้าแผ่นอนุมัตินามธรรมในภาษาพื้นถิ่นและภาษาต่างประเทศบทคัดย่อขอบคุณเป็นต้น องค์ประกอบที่เป็นข้อความประกอบด้วยการแนะนำการพัฒนาและการสรุปของวิชาที่เป็นปัญหา การอ้างอิงหลังข้อความหมายถึงการอ้างอิงภาคผนวกหรือดัชนี